Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7978 Beoordelingen

Klium Bekroond met

ZWALUW - DEN BRAVEN PU-GUNFOAM LOW EXPANSION PU-SCHUIM (LICHT GROEN - 750ML) - ZWALUW 10572000

Op voorraad ZWALUW 10572000-ZWALUW - DEN BRAVEN PU-GUNFOAM LOW EXPANSION PU-SCHUIM (LICHT GROEN - 750ML)-klium
ZWALUW 10572000-ZWALUW - DEN BRAVEN PU-GUNFOAM LOW EXPANSION PU-SCHUIM (LICHT GROEN - 750ML)-klium
6,88 per Stuk (inclusief BTW, Recupel en andere taksen) 5,69 excl. BTW
Op voorraad | vanaf op maandag 17/06 verzonden
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Verzendkosten €11,99 | Gratis verzending voor orders met totaalbedrag vanaf €125
Stuk

 • Merk ZWALUW
 • Referentie ZWALUW 10572000
 • Ean 8711595023160

ontvlambaarirriterend schadelijklange termijn gevaarlijk


Zwaluw PU-Gunfoam Low Expansion is een 1-component isolatie- en montageschuim, ontwikkeld voor het maken van afdichtingen tussen bouwdelen. Zwaluw PU-Gunfoam Low Expansion hardt uit onder invloed van vocht uit de lucht en het bouwmateriaal.

Productomschrijving

 • Goed doseerbaar door beperktere opschuiming
 • Fijne celstructuur
 • Isoleren
 • Monteren
 • Alleen geschikt voor pistolen

Toepassingsgebieden

Zwaluw PU-Gunfoam Low Expansion is ontwikkeld voor het opvullen van voegen tussen scheidingswanden, plafonds, vloeren en aansluitvoegen rondom kozijnen/vensters. Zwaluw PU-Gunfoam Low Expansion hecht over het algemeen uitstekend op beton, baksteen, steen, pleisterwerk, hout, metaal en vele unststoffen zoals polystyreenschuim, PU-hardschuim en hard PVC.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats. Bus rechtop bewaren.

gevarenaanduidingen

 • H222-H229 : Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H332 : Schadelijk bij inademing.
 • H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H334 : Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H351 : Verdacht van het veroorzaken van kanker.
 • H362 : Kan schadelijk zijn via borstvoeding.
 • H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing.
 • H413 : Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

veiligheidsaanbevelingen

 • P101 : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 : Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 : Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 : Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P260 : Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P263 : Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.
 • P271 : Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P273 : Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P304 + P340 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, als aanwezig en gemakkelijk om te doen. Blijven spoelen.
 • P410 + P412 : Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C/122F.
 • P501 : Afval en residuen moeten in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden afgevoerd.

Eigenschappen van ZWALUW - DEN BRAVEN PU-GUNFOAM LOW EXPANSION PU-SCHUIM (LICHT GROEN - 750ML)

inhoud 750 ml
kleur licht groen
verpakking aerosol
gevarenklasse GHS02 Brandgevaarlijk, GHS07 Schadelijk, GHS08 Lange termijn gezondheidsschadelijk

Extra Informatie