Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7894 Beoordelingen

Klium Bekroond met

LOCTITE H3000 THIXOTROPE SPEEDBONDER 2K-PASTASYSTEEM (50 ML STANDAARD KOKER) - LOCTITE 398426

LOCTITE 398426-LOCTITE H3000 THIXOTROPE SPEEDBONDER 2K-PASTASYSTEEM (50 ML STANDAARD KOKER)-klium
LOCTITE 398426-LOCTITE H3000 THIXOTROPE SPEEDBONDER 2K-PASTASYSTEEM (50 ML STANDAARD KOKER)-klium
44,93 per Stuk (inclusief BTW) 37,13 excl. BTW
Gemiddelde Levertijd : 31 dagen
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Verzendkosten €11,99 | Gratis verzending voor orders met totaalbedrag vanaf €125
Stuk

Je moet dit product per hoeveelheid van 10 bestellen.

 • Merk LOCTITE
 • Referentie LOCTITE 398426
 • Ean 0079340830011

ontvlambaarcorrosiefirriterend schadelijk


Productomschrijving

 • LOCTITE AA H3000 is een gebroken wit 2K-pastasysteem op basis van methylmethacrylaat voor structurele verlijming, dat uithardt bij kamertemperatuur, voor algemene toepassingen
 • Het product is geformuleerd om een hoge schuif- en afpelsterkte te bieden
 • Deze lijm vormt een robuuste verlijming en behoudt zijn kracht bij een brede waaier aan temperaturen
 • Geschikt voor het verlijmen van een brede waaier aan substraten en vereist slechts een minimale voorbereiding van het oppervlak.

Voordelen

 • Niet-uitzakkende spelingen gevuld tot 0,525 mm
 • Superieure afpelsterkte en schokbestendigheid
 • Geen of geringe voorbereiding van het oppervlak nodig
 • Biedt een uitstekende tolerantie voor onjuiste mengverhouding
 • Snelle uitharding bij kamertemperatuur
 • 100% reactief
 • Uitstekende weerstand tegen milieueffecten

gevarenaanduidingen

 • H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P273 : Voorkom lozing in het milieu.
 • P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, als aanwezig en gemakkelijk om te doen. Blijven spoelen.
 • P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.en.

Eigenschappen van LOCTITE H3000 THIXOTROPE SPEEDBONDER 2K-PASTASYSTEEM (50 ML STANDAARD KOKER)

kleur crèmekleurig
aantal componenten 2-componenten
mengverhouding per gewicht 1 : 1
mengverhouding per volume 1 : 1
uithardingstype uitharding bij kamertemperatuur

Extra Informatie