Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7894 Beoordelingen

Klium Bekroond met

LOCTITE 7255 B KERAMISCH GEVULDE SPUITBARE 2K-OPPERVLAKTECOATING GRIJS (10 KG OPEN EMMER MET DEKSEL) - LOCTITE 1497251

1285,40 per Stuk (inclusief BTW) 1062,31 excl. BTW
Gemiddelde Levertijd : 7 dagen
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Gratis verzonden
Stuk

 • Merk LOCTITE
 • Referentie LOCTITE 1497251
 • Ean 5010266011356

corrosiefirriterend schadelijklange termijn gevaarlijk


gevarenaanduidingen

 • H302 : Schadelijk bij inslikken.
 • H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing.
 • H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P273 : Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddelijk uittrekken -huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, als aanwezig en gemakkelijk om te doen. Blijven spoelen.
 • P310 : Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Extra Informatie