Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7896 Beoordelingen

Klium Bekroond met

LOCTITE 7064 REINIGER EN ONTVETTER (10L BLIK) - LOCTITE 1848436

LOCTITE 1848436-LOCTITE 7064 REINIGER EN ONTVETTER (10L BLIK)-klium
LOCTITE 1848436-LOCTITE 7064 REINIGER EN ONTVETTER (10L BLIK)-klium
147,60 per Stuk (inclusief BTW) 121,98 excl. BTW
Gemiddelde Levertijd : 7 dagen
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Gratis verzonden
Stuk

 • Merk LOCTITE
 • Referentie LOCTITE 1848436
 • Ean 4058093008454

ontvlambaarirriterend schadelijklange termijn gevaarlijkmilieuschadelijk


Productomschrijving

 • LOCTITE SF 7064 is een niet-bijtende, niet-toxische reiniger die oppervlakken reinigt en ontvet alsvorens te verlijmen of af te dichten
 • Het product droogt snel en laat een schoon oppervlak na zonder residu, ideaal voor assemblage toepassingen of afdichting van oppervlakken.

Voordelen

 • Reiniger met hoge prestaties
 • Ideaal voor het gebruik van LOCTITE-lijmen of anaeroben
 • Gebruiksvriendelijk
 • Droogt snel
 • Zonder methylal en ethanol
 • Lost olie, vet en ander vuil volledig op

gevarenaanduidingen

 • H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
 • H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P101 : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P501 : Afval en residuen moeten in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden afgevoerd.
 • P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P273 : Voorkom lozing in het milieu.
 • P331 : GEEN braken opwekken.
 • P301+P310 : NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P403 + P235 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Eigenschappen van LOCTITE 7064 REINIGER EN ONTVETTER (10L BLIK)

kleur transparant
belangrijkste eigenschappen lage viscositeit

Extra Informatie