Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7894 Beoordelingen

Klium Bekroond met

LOCTITE 661 STERKE LIJM VOOR CILINDRISCHE BEVESTIGING (250 ML FLES) - LOCTITE 195783

LOCTITE 195783-LOCTITE 661 STERKE LIJM VOOR CILINDRISCHE BEVESTIGING (250 ML FLES)-klium
LOCTITE 195783-LOCTITE 661 STERKE LIJM VOOR CILINDRISCHE BEVESTIGING (250 ML FLES)-klium
319,80 per Stuk (inclusief BTW) 264,3 excl. BTW
Gemiddelde Levertijd : 7 dagen
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Gratis verzonden
Stuk

 • Merk LOCTITE
 • Referentie LOCTITE 195783
 • Ean 5010266661612

corrosiefirriterend schadelijkmilieuschadelijk


Productomschrijving

 • LOCTITE 661 is een amberkleurige, anaerobe methacrylaatlijm met lage viscositeit en hoge sterkte die ook uithardt onder invloed van uv-licht
 • Het is daardoor ideaal voor toepassingen waar elke migratie van de lijm vanuit de verbinding moet worden voorkomen
 • De fixatietijd op staal is 4 minuten en de maximale diametrische speling is 0,15 mm
 • Het product is bestand tegen temperaturen van -55 °C tot + 175°C.

Voordelen

 • Eén component: geen mengen vereist
 • Tweevoudige uitharding: anaeroob en uv-licht
 • Hoge sterkte
 • Lage viscositeit, opvulling van kleine spelingen

gevarenaanduidingen

 • H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P273 : Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, als aanwezig en gemakkelijk om te doen. Blijven spoelen.
 • P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.en.

Eigenschappen van LOCTITE 661 STERKE LIJM VOOR CILINDRISCHE BEVESTIGING (250 ML FLES)

kleur amberkleurig
droogtijd 4 min
afschuifkracht 15 Nmm
bevestigingstijd 4 min
chemische basis methacrylaat

Extra Informatie