Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7846 Beoordelingen

Klium Bekroond met

LOCTITE 648 - LOCTITE 135525

Op voorraad LOCTITE 135525-LOCTITE 648-klium
LOCTITE 135525-LOCTITE 648-klium
51,40 per Stuk (inclusief BTW) 42,48 excl. BTW
Adviesprijs 52,61
Je bespaart 2%
Op voorraad | op maandag 04/04 verzonden
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Verzendkosten €11,99 | Gratis verzending voor orders met totaalbedrag vanaf €125
Stuk

 • Merk LOCTITE

corrosiefirriterend schadelijk

Bevestigingslijm met hoge sterkte, goede temperatuurbestendigheid


Kenmerken :

 • Hoge sterkte
 • Vult speling in herstelde onderdelen
 • Het product dicht ook af en voorkomt zo wrijvingscorrosie
 • Demontage met handgereedschap moeilijk

gevarenaanduidingen

 • H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P101 : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P501 : Afval en residuen moeten in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden afgevoerd. de nationale voorschriften.
 • P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P273 : Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, als aanwezig en gemakkelijk om te doen. Blijven spoelen.
 • P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.en.

Eigenschappen van LOCTITE 648

Kleur groen
Diametrale speling tot 0,15mm
Fixatietijd voor staal 3 min
Productbasis methacrylaat
Sterkte hoog
Temperatuurbereik -55 °C tot +175 °C
Trekschuifsterkte Groter dan 25

Extra Informatie