Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7846 Beoordelingen

Klium Bekroond met

LOCTITE 603 - LOCTITE 142441

   |    2 reviews
Op voorraad LOCTITE 142441-LOCTITE 603-klium
LOCTITE 142441-LOCTITE 603-klium
12,67 per Stuk (inclusief BTW) 10,47 excl. BTW
Op voorraad | op maandag 04/04 verzonden
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Verzendkosten €11,99 | Gratis verzending voor orders met totaalbedrag vanaf €125
Stuk

 • Merk LOCTITE

corrosiefirriterend schadelijk

Bevestigingslijm met hoge sterkte, olietolerant


Kenmerken :

 • Voor het bevestigen van nauwkeurig passende cilindrische onderdelen
 • Voor gebruik op cilindrische onderdelen die niet optimaal kunnen worden ontvet
 • Getest en goed bevonden voor gebruik op lagers
 • P1 NSF Reg. Nr.: 123003
 • WRC-goedkeuring (BS 6920): 0910511

gevarenaanduidingen

 • H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P101 : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P501 : Afval en residuen moeten in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden afgevoerd. de nationale voorschriften.
 • P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P273 : Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, als aanwezig en gemakkelijk om te doen. Blijven spoelen.
 • P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.en.

Eigenschappen van LOCTITE 603

Kleur groen
Diametrale speling tot 0,1 mm
Fixatietijd voor staal 8 min
Productbasis methacrylaat
Sterkte hoog
Temperatuurbereik -55 °C tot +150 °C
Trekschuifsterkte Groter dan 22,5

Extra Informatie

Klantbeoordelingen

9,5
op 10
Aantal beoordelingen: 2
5 sterren
50 %
4 sterren
50 %
3 sterren
2 sterren
1 ster
 • 10 0 9.5
  10 / 10
  - Reib BV (13/05/2018)
 • 10 0 9.5
  9 / 10
  - willem (06/04/2017)