Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7894 Beoordelingen

Klium Bekroond met

LOCTITE 518 VLAKKENAFDICHTING (25 ML STANDAARD KOKER) - LOCTITE 2125535

LOCTITE 2125535-LOCTITE 518 VLAKKENAFDICHTING (25 ML STANDAARD KOKER)-klium
LOCTITE 2125535-LOCTITE 518 VLAKKENAFDICHTING (25 ML STANDAARD KOKER)-klium
26,33 per Stuk (inclusief BTW) 21,76 excl. BTW
Gemiddelde Levertijd : 8 dagen
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Verzendkosten €11,99 | Gratis verzending voor orders met totaalbedrag vanaf €125
Stuk

Je moet dit product per hoeveelheid van 12 bestellen.

 • Merk LOCTITE
 • Referentie LOCTITE 2125535
 • Ean 4058093005699

irriterend schadelijk


Productomschrijving

 • LOCTITE 518 hardt uit als het in vacuüm wordt toegepast tussen aanliggende metalen oppervlakken
 • Het is een anaeroob afdichtingsmateriaal, ontworpen om te gebruiken op rigide verbindingsoppervlakken met ijzeren, aluminium en stalen oppervlakken
 • LOCTITE 518 vult ruimtes tot 0,25 mm en vormt een flexibele, chemiebestendige afdichting die niet scheurt of rot
 • De delen zijn gemakkelijk te demonteren, ook na lang gebruik
 • Typische applicaties omvatten de afdichting van stevige koppelingen tussen rigide metalen kanten en flenzen
 • Het middel wordt ook gebruikt als ad hoc geplaatste afdichting on rigide flensverbindingen, bijv. transmissies en motorbehuizingen.

Voordelen

 • Semi-flexibele vlakkenafdichting voor flenzen, met medium sterkte, die anaeroob uithardt
 • Voor actieve en inactieve stijve metalen flenzen
 • Hardt uit ondanks lichte vervuiling van het oppervlak
 • Past zich aan onregelmatigheden van het flensoppervlak aan en vult spelingen tot 0,25 mm
 • Gelachtige consistentie
 • Dicht onmiddellijk af bij lage druk
 • Beperkt inventariskosten ? geen grote voorraad voorgesneden pakkingen nodig
 • Bestand tegen hoge druk bij volledige uitharding
 • Geen ingedeukte of slecht afgelijnde pakkingen
 • Eenvoudig te automatiseren
 • Beperkt proceskosten ? vermijdt handmatige assemblage van conventionele vlakkenafdichting
 • NSF P1 Reg. Nr. 123758

gevarenaanduidingen

 • H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P101 : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P501 : Afval en residuen moeten in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden afgevoerd. de nationale voorschriften.
 • P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P273 : Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.en.
 • P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Eigenschappen van LOCTITE 518 VLAKKENAFDICHTING (25 ML STANDAARD KOKER)

kleur rood
opslagtemperatuur -40 °C
bevestigingstijd 25 min
lab-afschuifsterkte 7.5 Nmm
soortelijk gewicht bij 25°c 1.1

Extra Informatie