Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7894 Beoordelingen

Klium Bekroond met

LOCTITE 4105 / SF 7455 BLACK TAK KIT (25 ML FLES) - LOCTITE 142499

LOCTITE 142499-LOCTITE 4105 / SF 7455 BLACK TAK KIT (25 ML FLES)-klium
LOCTITE 142499-LOCTITE 4105 / SF 7455 BLACK TAK KIT (25 ML FLES)-klium
58,95 per Kit (inclusief BTW) 48,72 excl. BTW
Gemiddelde Levertijd : 14 dagen
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Verzendkosten €11,99 | Gratis verzending voor orders met totaalbedrag vanaf €125
Kit

 • Merk LOCTITE
 • Referentie LOCTITE 142499

irriterend schadelijk


Leveringsomvang

 • 20 g lijm 4105
 • 25 ml activatorspray 7452
 • 2 doseernaalden

Productomschrijving

 • Lijmen van grote componenten op PCB's.
 • Trekontlasting bij grote componenten, elimineert spanningen op uiteinden van hoge componenten.
 • Trekontlasting op kabelverbindingen.
 • Versterking van verbindingsdraden.

gevarenaanduidingen

 • H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P273 : Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, als aanwezig en gemakkelijk om te doen. Blijven spoelen.
 • P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P501 : Afval en residuen moeten in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden afgevoerd. de nationale voorschriften.

Eigenschappen van LOCTITE 4105 / SF 7455 BLACK TAK KIT (25 ML FLES)

kleur zwart
technologie ethylcyanoacrylaat
bevestigingstijd 60 sec - 120 sec
fysieke vorm vloeibaar
gatopvulling 0.2 mm

Extra Informatie