Wat onze klanten zeggen 9 / 10

7896 Beoordelingen

Klium Bekroond met

LOCTITE 3863 CIRCUIT+ REPARATIESET VOOR RUITONTWASEMING ACHTERRUIT (2G FLES) - LOCTITE 1151365

LOCTITE 1151365-LOCTITE 3863 CIRCUIT+ REPARATIESET VOOR RUITONTWASEMING ACHTERRUIT (2G FLES)-klium
LOCTITE 1151365-LOCTITE 3863 CIRCUIT+ REPARATIESET VOOR RUITONTWASEMING ACHTERRUIT (2G FLES)-klium
31,91 per Blister (inclusief BTW) 26,37 excl. BTW
Gemiddelde Levertijd : 7 dagen
Als zakelijke klant betaal je geen BTW
Verzendkosten €11,99 | Gratis verzending voor orders met totaalbedrag vanaf €125
Blister

Je moet dit product per hoeveelheid van 12 bestellen.

 • Merk LOCTITE
 • Referentie LOCTITE 1151365
 • Ean 3255464431960

ontvlambaarirriterend schadelijkmilieuschadelijk


Productomschrijving

 • Voor reparatie van kapotte achterruitontwaseming
 • Hoog geleidingsvermogen
 • Complete reparatieset
 • Snelle en eenvoudige reparatie

gevarenaanduidingen

 • H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H332 : Schadelijk bij inademing.
 • H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsaanbevelingen

 • P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P273 : Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P403 + P235 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

aanvullende gegevens

 • EUH066 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Extra Informatie